ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

 

1. A Szabályzat célja, hatálya

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Royal Borház Európa Kft. (székhely: 5540 Szarvas, Tanya II. 48/1, cégjegyzékszám: 04-09-007261, nyilvántartó hatóság: Gyulai Törvényszék Cégbírósága, adószám: 13839071-2-04, jövedéki eng. szám: HU51317003001 ) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.
Jelen szabályzat 2018.05.25. napjától lép életbe.

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által kiadott határozat szerint a Royal Borház Európa Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a 4791 ’08 nyilvántartási szám alatt, a jogszabályok szerint csomagküldő tevékenységet folytathat. A jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

A Szabályzat hatálya kiterjed mind a Szolgáltató által működtetett, www.royalborhaz.hu elnevezésű internetes oldalon – továbbiakban Weboldal – keresztül megadott adatok, a telefonbeszélgetések rögzítése során elhangzott adatok, a telefonbeszélgetésekről készült hangfelvétel, valamint az ügyfélnyilvántartó rendszerben rögzített adatok vonatkozásában.

2. Az adatkezelő megnevezése

Név: Royal Borház Európa Kft.
Székhely cím: 1182 Budapest, Fiume utca 15.
Levelezési cím: 1182 Budapest, Fiume utca 15.
Telefonszám: +36304456596
Email cím: royalbor@gmail.com

3. A kezelt személyes adatok köre

3.1. A Weboldalon található regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak (a weboldalt használó,a továbbiakban Felhasználó, vagy Érintett) kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:
– felhasználónév,
– saját e-mail cím,
– jelszó,
– számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
– szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
– telefonszám

3.2. A Weboldal rendszerének működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

3.3. A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.
Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek internetes webhelyein. A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti a felhasználók számára, hogy a Network Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)

Alkalmazott cookie-k:
Analitika, követés cookie
Webhelyen keresztüli követés
Bejelentkezési, felhasználó azonosító session cookie

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben
– hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
– hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
– hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
– hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

3.4. Telefonbeszélgetések során a hangfelvétel rögzítése.
A hangfelvételek rögzítésénél az Érintett rögzítésre kerülő adatai:

Nincs kötelező adat, csak amit az Érintett a telefonbeszélgetés során megad.

3.5. Ügyfél nyilvántartó rendszer (természetes személyek adatai vonatkozásában, beleértve a jogi személyek vezetői által megadott, nem társaságához kapcsolódó adatokat is):

Kötelező adatok köre: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím

Önkéntesen megadható adatok köre: anyja neve, születési hely, idő, adóazonosító jel

A Szolgáltató nyilvántartja azon Ügyfeleinek (azon személyek, szervezetek vezetői, akikkel létrejött a jogviszony, a továbbiakban Ügyfél, vagy Érintett) az adatait, akik a szolgáltatásait igénybe vették. Ezen adatbázisba azon adatok kerülnek rögzítésre, mely adatokat a Weboldalon a Felhasználó, illetve a telefonbeszélgetés az Érintett megadtak, tovább azon adatok, melyeket a jogviszony létrejöttével az Ügyfél a szerződésen megadott.

4. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

4.1. Az adatkezelésre a Weboldalon található internetes tartalmak felhasználóinak, illetve a telefonbeszélgetések során az Érintett, a szerződéses jogviszony létrejöttekor az Ügyfél önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintettek kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata / telefonbeszélgetés / szerződéskötés során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.
Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (továbbiakban Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. A telefonbeszélgetések hangrögzítése esetén a hozzájárulást az Érintett a beszélgetés során elhangzott kifejezett nyilatkozatával adja meg, illetve a szerződéskötés esetén a megrendelőlap, szerződés aláírásával.
4.2. Az adatkezelés célja minden esetben a Weboldalon elérhető, illetve a Szolgáltató által nyújtott egyéb szolgáltatások teljesítésének biztosítása. A Szolgáltató a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása, illetve szerződésszegés esetén az igényérvényesítés érdekében tárolja.
4.3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.
4.4. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.
4.5. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

5. Az adatkezelés időtartama

5.1. A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A telefonbeszélgetésekről készített hangfelvételt a Szolgáltató 1 évig őrzi meg.
Az ügyfél nyilvántartó rendszerben az adatok kezelése annak törléséig tart.

5.2. A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.
5.3. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

6. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

6.1. Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.
6.2. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése, illetve az igényérvényesítés körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő, jogi képviselő) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.
6.3. A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Érintett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

7. Az Érintetti jogok és jogérvényesítési lehetőségek

7.1. Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat a jelen szabályzatban meghatározott módon. Érintett jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.
7.2. Szolgáltató az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
7.3. Az Érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Royal Borház Európa Kft.
Levelezési cím: 1182. Budapest, Fiume utca 15.
E-mail: royalbor@gmail.com

Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a 7.3. pontban elérhetőségeken keresztül.

7.4. Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a Felhasználó a Weboldalon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, illetve a teljesítéshez, és az igényérvényesítéshez szükséges adatkezelésre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.
7.5. Az Érintett az Infotv.,valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.
7.6. Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során, avagy az egyéb Érintett az adatközlése során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

8. E-mail címek felhasználása

8.1. A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.
8.2. Az e-mail címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.
8.3. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére. Az ilyen „értesítési listáról” nem lehet leiratkozni, ezen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklámozási célra. E tekintetben a megadott e-mail cím mindaddig fennáll, amíg teljesítés van folyamatban, illetve míg az Érintett nem kéri az ügyfél nyilvántartó rendszerből történő törlését.
8.4. A regisztráció során, avagy más módon megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. Az Érintett, amennyiben nem kíván több hírlevelet kapni a Szolgáltatótól, akkor bármikor leiratkozhat a hírlevélről, a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

9. Egyéb rendelkezések

9.1. Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
9.2.Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
9.3. Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja, vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
9.4. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintett a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.

A sütik használatát el kell fogadni, hogy kellemesebb felhasználói élményben legyen része, amikor az oldalunkon jár. Az “Elfogad” gomb lenyomásával hozzájárulását adja, a sütik használatához. Termékeinket kizárólag 18. életévüket betöltött személyek részére értékesítjük! További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás